Όροι και Προϋποθέσεις

 

Το PHYSIOMER® έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα http://www.physiomer.com για την παροχή πληροφοριών και για την προσωπική και ιδιωτική χρήση των χρηστών του διαδικτύου.  
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες γενικές συνθήκες χρήσης, οι οποίες μπορεί να συμπληρώνονται με ειδικούς όρους για ορισμένες υπηρεσίες.
Το PHYSIOMER® διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει την πρόσβαση στην ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή, καθώς επίσης και τους Γενικούς Όρους Χρήσης. Αυτές οι τροποποιήσεις και οι ενημερώσεις είναι δεσμευτικές για το χρήστη, ο οποίος πρέπει να ανατρέχει τακτικά στην παρούσα ενότητα προκειμένου να επαληθεύει τους τρέχοντες Γενικούς Όρους Χρήσης.
 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

Η παρούσα ιστοσελίδα είναι ένα πρωτότυπο έργο, το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εν γένει από το δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Έγγραφα οποιουδήποτε τύπου (ιδιαίτερα φωτογραφίες, εικόνες, διαγράμματα, κείμενα, διαφημιστικά συνθήματα, οπτικοακουστικές ταινίες, ηχητικά μηνύματα) που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία του PHYSIOMER® ή τρίτων μερών που έχουν εξουσιοδοτήσει το PHYSIOMER® να τα δημοσιεύει στην ιστοσελίδα μας.
Το όνομα και το λογότυπο του "PHYSIOMER®" είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα ή/και πρωτότυπα έργα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι ιδιοκτησία της εταιρείας PHYSIOMER® .
Ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιλαμβάνει εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτα μέρη, με τα οποία το PHYSIOMER® έχει υπογράψει συμβάσεις ή άδειες.
Σε κάθε περίπτωση, η παράθεση αποσπασμάτων, η αναπαραγωγή ή αναπαράσταση των έργων οποιουδήποτε τύπου (ιδιαίτερα φωτογραφιών, εικόνων, διαγραμμάτων, κειμένων, διαφημιστικών συνθημάτων, οπτικοακουστικών ταινιών, ηχητικών μηνυμάτων) και των εμπορικών σημάτων που είναι παρόντα σε αυτή την ιστοσελίδα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για την προσωπική και ιδιωτική χρήση των χρηστών της ιστοσελίδας. Η μερική αναπαραγωγή είναι επίσης εξουσιοδοτημένη (αποσπάσματα και μικρά εδάφια), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου L122-5 του Γαλλικού Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας .
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αναπαράσταση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμάτων αυτού, για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε χρήση τέτοιου τύπου, χωρίς την προηγούμενη άδεια του PHYSIOMER® συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν ισχύουν για δημοσιογράφους ή εκδότες του τύπου, για τους οποίους το PHYSIOMER® καθιστά διαθέσιμα εικονογραφικά έγγραφα και δελτία τύπου, τα οποία μπορούν να προβάλλονται, να αναπαράγονται και να επιδεικνύονται στα άρθρα τους και τις δημοσιεύσεις στον τύπο. Τέτοια υλικά διατίθενται στην ενότητα "Αίθουσα Σύνταξης" της ιστοσελίδας.
 

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Κάθε άτομο που απεικονίζεται στην ιστοσελίδα (είτε σε φωτογραφίες ή σε ταινίες που δημοσιεύθηκαν σε αυτή) έχει εξουσιοδοτήσει τη χρήση της εικόνας του στην ιστοσελίδα μας.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η επίδειξη ή η χρήση οποιουδήποτε τύπου τέτοιων φωτογραφιών και ταινιών από τους χρήστες της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του PHYSIOMER®, το οποίο θα πρέπει να λάβει την άδεια από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.  
 

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Οι χρήστες της παρούσας Ιστοσελίδας, ιδιαίτερα εκείνοι που αναρτούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου (κείμενο ή/και εικόνες) στον προσωπικό χώρο που παρέχεται, ή εκείνοι που συμμετέχουν σε κάποιο φόρουμ συζήτησης που δημιούργησε το PHYSIOMER® , θα πρέπει να απέχουν από τη δημοσίευση παράνομου περιεχομένου (κειμένων ή/και εικόνων) που παραβιάζει τη Γαλλική Νομοθεσία της 21ης Ιουνίου 2004 και το Γαλλικού Ποινικό Κώδικα και, ιδιαίτερα, οποιουδήποτε περιεχομένου που θέτει σε κίνδυνο τους ανηλίκους, είναι ρατσιστικό ή δυσφημιστικό, παραβιάζει την ιδιωτική ζωή ή είναι άσεμνο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διατάξεις του Γαλλικού Ποινικού Κώδικα , το PHYSIOMER® είναι υποχρεωμένο να υποβάλει έκθεση στις δικαστικές αρχές κάθε τέτοιας συμπεριφοράς ή περιεχομένου.
Κάθε χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου που επιθυμεί να αναφέρει στο PHYSIOMER® την παρουσία περιεχομένου που κρίνεται παράνομο, ως ορίζεται ανωτέρω, καλείται να στείλει email στη διεύθυνση contact@physiomer.com και παράλληλα να αποστείλει επιβεβαίωση μέσω συστημένης επιστολής με αποδεικτικό παραλαβής στην ακόλουθη διεύθυνση:
Laboratoire de la Mer
Z.A.C. La Madeleine
Avenue du Général Patton
35400 Saint-Malo, France 

 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


4.1 Κοινές διατάξεις για όλους τους χρήστες του διαδικτύου:

Κατά την περιήγηση σε συγκεκριμένες σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, οι χρήστες του διαδικτύου μπορούν να ανακοινώνουν προσωπικές πληροφορίες στο PHYSIOMER® . Η ανακοίνωση τέτοιων πληροφοριών ή δεδομένων είναι προαιρετική. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται με τον τρόπο αυτό προορίζονται αποκλειστικά για το PHYSIOMER® και τα μέλη του συλλόγου, για τους σκοπούς αναλύσεων ή ερευνών και, στην περίπτωση εντύπων που προορίζονται για αυτή τη χρήση, για το σκοπό της απάντησης σε ερωτήσεις που υποβάλλονται από τους χρήστες του διαδικτύου ή, όπως θα καθορίζεται για κάθε περίπτωση χωριστά, για τους σκοπούς της επεξεργασίας παιχνιδιών/ διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών που προτείνονται, ανάλογα με την περίπτωση.
Εκτός από τις χρήσεις που αναφέρονται παραπάνω, αυτού του είδους οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές και αντιμετωπίζεται ως τέτοιες. Οι εν λόγω πληροφορίες θα διατηρούνται σε αρχείο για διάστημα όχι μεγαλύτερο από ένα έτος ή, κατά περίπτωση, για τη διάρκεια που απαιτείται για την επεξεργασία των παιχνιδιών/διαγωνισμών ή προωθητικών ενεργειών που προτείνονται στην ιστοσελίδα.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 78-17 Γαλλική Νομοθεσία της 6ης Ιανουαρίου 1978 με τίτλο “Informatique et Libertés" ["Τεχνολογία της Πληροφορίας και Ατομικές Ελευθερίες"], τα άτομα που επικοινωνούν προσωπικά δεδομένα έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων αυτών δωρεάν, χρησιμοποιώντας το έντυπο που προβλέπεται για το σκοπό αυτό στην ιστοσελίδα , το οποίο μπορούν να στέλνουν με e - mail στη διεύθυνση contact@physiomer.com. Οι εν λόγω αιτήσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται αποστέλλοντας μέσω τηλεομοιοτυπίας αντίγραφο του δελτίου ταυτότητος του χρήστη, το οποίο πρέπει να φέρει και την υπογραφή του. Η αίτηση πρέπει να προσδιορίζει την ταχυδρομική διεύθυνση επιστροφής. Το PHYSIOMER® διαθέτει προθεσμία δύο (2) μηνών από την παραλαβή της αίτησης για να επικοινωνήσει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τις πληροφορίες, ανάλογα με την περίπτωση .
Οι χρήστες του διαδικτύου που συναινούν σε φόρμες να λαμβάνουν e-mails που περιέχουν πληροφορίες από το PHYSIOMER και τα μέλη του PHYSIOMER® , διατηρούν το δικαίωμα να ανακαλέσουν την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, είτε κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται για το σκοπό αυτό στο κάτω μέρος των e-mails που λαμβάνουν είτε αποστέλλοντας e-mail με θέμα "ανάκληση έγγραφής" στη διεύθυνση: contact@physiomer.com
 

4.2 Ειδικές διατάξεις σχετικά με τους ανηλίκους:

Οι ανήλικοι που επισκέπτονται την παρούσα ιστοσελίδα, προκειμένου να εγγραφούν σε αυτή, θα πρέπει να έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων τους. Για το λόγο αυτό, οι νεαροί χρήστες του διαδικτύου καλούνται να παρέχουν τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων τους στους χώρους που προορίζονται για το σκοπό αυτό. Οι πληροφορίες αυτές θα μας επιτρέψουν να επαληθεύσουμε ότι οι γονείς έχουν δώσει στα παιδιά τους τη συναίνεσή να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.
 

4.3 Τεχνολογία της Πληροφορίας και Ατομικές Ελευθερίες

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 της Γαλλικής Νομοθεσίας της 21ης Ιουνίου 2004 με τίτλο "pour la confiance en l'économie numérique" [δίκαιο για την προαγωγή της εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο], η υπηρεσία φιλοξενίας ιστοσελίδων διατηρεί τα στοιχεία σύνδεσης των χρηστών της ιστοσελίδας προστατευμένα από το επαγγελματικό απόρρητο και τα επεξεργάζεται συμμορφούμενη με τις κανονιστικές διατάξεις που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα, όταν τα δεδομένα αυτά καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση των χρηστών της ιστοσελίδας.
 

5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΩΝ (HYPERTEXT LINKS)

Απαγορεύεται να εισάγετε μία υπερ-σύνδεση (hyperlink) στην παρούσα Ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση του PHYSIOMER® . Εάν επιθυμείτε να εισαγάγετε μια υπερ-σύνδεση (hyperlink) στην ιστοσελίδα μας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας. Το PHYSIOMER® σε καμία περίπτωση δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο για την παροχή πρόσβασης σε ιστοσελίδες μέσω των υπερσυνδέσμων (hyperlinks) στην παρούσα ιστοσελίδα και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες κ.λ.π. που διατίθενται στις εν λόγω ιστοσελίδες ή μέσω των εν λόγω ιστοσελίδων.
 

6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ 

Όταν περιηγείστε στην ιστοσελίδα, αποθηκεύονται cookies στον υπολογιστή σας. Τα cookies δεν επιτρέπουν στον εκδότη ή στην υπηρεσία web hosting (φιλοξενία ιστοσελίδας) την ταυτοποίησή σας. Ωστόσο, καταγράφουν τις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας από τον υπολογιστή σας (τις σελίδες που έχετε δει, την ημερομηνία και την ώρα της προβολής, κ.τ.λ.), τις οποίες μπορούμε να διαβάσουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων επισκέψεών σας. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας για χρονικό διάστημα 3 μηνών. Μπορείτε να διαγράψετε τις πληροφορίες χειροκίνητα, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

 • Για τον Microsoft Internet Explorer 7.0 και τις νεότερες εκδόσεις:
  • Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε "Εργαλεία".
  • Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε ‘επιλογές Internet’.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα ‘απόρρητο’.
  • Κάντε κλικ στο κουμπί ‘για προχωρημένους’ στην ενότητα ‘ρυθμίσεις’.
  • Στο παράθυρο ρυθμίσεων απορρήτου για προχωρημένους, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή αυτόματου χειρισμού παράκαμψης cookies δεν είναι επιλεγμένη.


 • Για τον Firefox 3 και τις νεότερες εκδόσεις:
  • Από τη γραμμή μενού, επιλέξτε "Εργαλεία".
  • Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε ‘επιλογές’.
  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο του απορρήτου.
  • Κάντε κλικ στο ‘Εκκαθάριση του ιστορικού μου τώρα’ στο τμήμα του απορρήτου.
  • Επιλέξτε την επιλογή cookies στο παράθυρο ‘Εκκαθάριση του ιστορικού τώρα’ και κάντε κλικ στο κουμπί ‘Διαγραφή του ιστορικού μου τώρα’.


 • Για Opera 6.0 :
  • Επιλέξτε το μενού ‘αρχείο’.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα ‘προτιμήσεις’.
  • Κάντε κλικ στην καρτέλα ‘απόρρητο’.


 • Για το Google Chrome :
  • Κάντε κλικ στο εικονίδιο.
  • Στο αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε ‘επιλογές’.
  • Στο παράθυρο επιλογών του Google Chrome, επιλέξτε την καρτέλα ‘προηγμένες επιλογές’.
  • Στην ενότητα του απορρήτου, υπό τον τίτλο ρυθμίσεις των cookies, επιλέξτε να επιτρέπονται όλα τα cookies.
  • Στο παράθυρο των cookies, κάντε κλικ στο κουμπί ‘Διαγραφή όλων’.


Ωστόσο , θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και τμήματα της ιστοσελίδας μπορεί να επιβραδυνθεί ή να γίνει αδύνατη ως αποτέλεσμα της διαγραφής των cookies.
 

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Το PHYSIOMER® , η υπηρεσία που φιλοξενεί την ιστοσελίδα και, γενικότερα, κάθε εταιρεία που συμβάλλει στο σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διαδικτυακή δημοσίευση της παρούσας ιστοσελίδας, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουν την ακρίβεια και την τακτική ενημέρωση των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε αυτή την ιστοσελίδα. Το PHYSIOMER® και οι εξειδικευμένοι φορείς παροχής υπηρεσιών του διατηρούν το δικαίωμα να διορθώσουν και να τροποποιήσουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι στο πλαίσιο αυτό.
Το PHYSIOMER® και οι πάροχοι υπηρεσιών αυτού δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνοι για τυχόν ζητήματα που είναι εκτός του ελέγχου τους ή για οποιαδήποτε ζημιά που μπορεί να υποστούν από τους χρήστες του διαδικτύου ή το τεχνικό τους περιβάλλον, ιδιαίτερα τους υπολογιστές τους, το λογισμικό τους, τον εξοπλισμό τους, τα δίκτυά τους (μόντεμ, τηλέφωνο, κ.λ.π.) και κάθε υλισμικό (hardware) που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας.
 

8. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το Γαλλικό Δίκαιο. Ομοίως, εάν ο εκδότης της ιστοσελίδας προσφέρει στους χρήστες του διαδικτύου τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε παιχνίδια ή διαγωνισμούς, αυτά θα διέπονται από το Γαλλικό δίκαιο και θα απευθύνονται σε κοινό που ζει στη Γαλλία, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδική ρήτρα του παιχνιδιού ή του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας όσον αφορά την ερμηνεία των Γενικών Όρων Χρήσης, τα Γαλλικά δικαστήρια θα έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία.


Photo credits: istockphoto, Fotolia, Masterfile, Getty Images.